The discussion panel of the conference "The Impact of the Microfinance Sector on Development, Economic Growth and Comprehensive Finance in Kosovo".

After a successful conference with about 100 participants, organized by the Association of Microfinance Institutions of Kosovo (AMIK) and supported by the International Finance Corporation (IFC) and the European Fund for Southeast Europe (EFSE DF).

Sot, Drejtori Ekzekutiv dhe Kryesuesi i Bordit të shoqatës AMIK janë pritur në një takim nga Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës. Gjatë takimit, u diskutua për tema të rendësishme për sektorin mikrofinanciar, duke theksuar rëndësinë e zhvillimi

During yesterday's day at AMIK, the meeting of the IT Committee took place.

A meeting with the members of the Finance Committee took place in AMIK today.

AMIK Publications